Site logo

Usein kysytyt kysymykset

Logoterapia

Logoterapia on tarkoituskeskeistä psykologiaa ja elämänfilosofiaa, joka tuo apua elämään kuuluvissa ja odottamattomissa kriiseissä ja kohtaloniskuissa, elämän tarkoituspohdinnoissa sekä ihmisenä kasvun ja ammatillisen kehittymisen prosesseissa. Logoterapia on myös motivaatioteoriaa, joka painottaa ihmisen motivaatiota hänen tekojensa taustalla.

Logoterapian maailmankatsomus on elämänmyönteinen. Logoterapian ihmiskäsitys perustuu vapauteen, vastuullisuuteen ja toivoon. Logoterapiaa onkin kutsuttu toivon terapiaksi.

Logoterapian on kehittänyt itävaltalainen professori, psykiatri ja lääkäri Viktor E. Frankl (1905-1997). Hän kehitti logoterapian käyväksi hoidoksi, ohjaukseksi ja neuvonnaksi ensisijaisesti ihmisenä olemiseen liittyviin kysymyksiin ja ongelmiin. Nämä kysymykset ovat valtaosaltaan henkisen tason kysymyksiä.  Ratkaisemattomina tai väärin ratkaistuina ne voivat aiheuttaa fyysisiä ja psykososiaalisia ongelmia ja sairauksia, joihin sopivaa hoitoa ovat lääkehoito tai muu fyysistä olemusta koskeva hoito tai psykoterapia.

Logoterapian käsitys ihmisestä ja ihmisenä olemisesta on lohdullinen ja arvostava. Ihminen on fyysinen, psyykkissosiaalinen ja henkinen kokonaisuus. Psykoterapiassa työskennellään psyykkisellä ulottuvuudella, logoterapiassa henkisellä tasolla. Logoterapia ei ole siten ensisijaisesti psykoterapiaa, joskin siinä on menetelmiä, joilla voidaan hoitaa psyykkisiäkin ongelmia, kuten pelko- ja pakko-oireita. Logoterapeuttisissa hoitomenetelmissä on mukana henkisen tason työskentelyä, kuten itsen transsendenssia (suuntautumista kohti muita ihmisiä tai tärkeää asiaa) ja itsestä etääntymistä.

Viktor Frankl näki, että ihmisen perimmäinen tarve on kokea elämänsä mielekkäänä, tarkoituksellisena. Tarkoituksen löytämisen kautta ihmisen on mahdollista löytää itsessään olevat potentiaalit kestää mitä tahansa elämässä vastaantulevaa. Logoterapiassa tätä potentiaalia kutsutaan hengen uhmavoimaksi.

Ihmisellä ei ole aina vapautta valita tai muuttaa olosuhteitaan, mutta hänellä on vapaus valita suhtautumisensa niihin. Ihminen on vapaa tekemään valintansa, mutta hän on myös vastuussa niistä. Ihmisen menneisyys ei määritä, mihin hänellä on tulevaisuudessa mahdollisuuksia. Ihminen voi kehittyä omaksi ainutkertaiseksi itsekseen elämänsä loppuun asti.

 • Looterapian kehittäjä
 • Väitteli lääketieteen ja neurologian tohtoriksi 1930
 • Filosofian tohtori 1949
 • Neurologian ja psykiatrian klinikan johtaja Wienissä 1946-1970 toimien samanaikaisesti myös näiden tieteenalojen professorina Wienin yliopistossa
 • Logoterapian professuuri Kalifornian yliopistossa ja 29 kunniatohtorin arvonimeä ympäri maailmaa
 • Kirjoittanut 32 teosta, jotka käännetty noin 38:lle kielelle
 • Kirjoittanut n. 700 tieteellistä artikkelia
 • Luennoi  aikanaan 209:ssa yliopistossa, yli 40:ssa maassa
 • Tunnetuin kirja: Ihmisyyden rajalla (Man´s Search for Meaning)
 • Professori Viktor E. Franklin oppilas
 • Psykologian torhtori Wienin yliopistosta 1972
 • Toimi kliinisenä psykologina yli 30 vuotta
 • Erikoistui työssään logoterapian soveltamiseen ja kehittämiseen psykoterapiassa
 • perusti Süddeutsches Institut für Logotherapie GmbH (= Etelä-Saksan Logoterapiainstituutti) 1986
 • käynnisti logoterapeutin vastaanottopalvelut sekä pitkäkestoisen logoterapeuttikoulutuksen
 • Frankl kuvaa Lukasia ensimmäisen systemaattisen ammatillisen logoterapeuttikoulutuksen luojana
 • Lukas on julkaissut 149  kirjaa ja niitä on käännetty 19 kielelle  

Logoterapeutin koulutus

Tarkoituksen, merkityksen ja mielekkyyden kokemukset liittyvät läheisesti ihmisen hyvinvointiin. Logoterapian eli tarkoituskeskeisen ajattelun opiskelu tarjoaa henkisen kasvun mahdollisuuksia, voimavaroja ja rakentavia selviytymiskeinoja kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta – etsit sitten uutta virtaa ja laajempaa näkemystä elämääsi tai haluat lisätä ammattitaitoasi ihmisten parissa ja parhaaksi. 

Logoterapian perusopinnot on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ihmisenä kasvamisesta, arvostavan kohtaamisen taitojensa vahvistamisesta, voimavarojen löytämisestä ja käyttöönotosta, elämän olennaisten rakennuspuiden tunnistamisesta. Oman kasvun tavoittein mukaan voi tulla kuka tahansa. Ammatillisin tavoittein tulevan opiskelijan tausta voi olla laaja-alaisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, opetus- ja kasvatustyössä, diakonia- ja sielunhoitotyössä, yritys- ja esimiestehtävissä, henkilöstöhallinnon ja rekrytoinnin tehtävissä, terapia-alalla tai esimerkiksi valmennuksessa tai työnohjauksessa. 

Suomen Logoterapiainstituutti tarjoaa myös hyvinvointiin, jaksamiseen ja elämäntaitoihin liittyviä koulutuksia, valmennuksia, luentoja ja seminaareja sekä yksityisille että yrityksille. Logoterapeutti LTI® koulutuspolku antaa Sinulle valmiudet toimia logoterapeuttina. Matkan varrella saat vuorovaikutus- sekä kohtaamistaitoja ja ymmärrystä ihmisestä sekä ihmisten kanssa toimimisesta. Näitä taitoja voit hyödyntää eri alojen työtehtävissä. Logoterapian opinnot auttavat meitä kaikkia elämän mielekkyyteen liittyvissä henkilökohtaisissa kysymyksissä, kuten elämän ja sen olosuhteiden muutoskohdissa.

Lue lisää Logoterapian perusopinnoista

Suomen Logoterapiainstituutti on asiantuntijayritys, joka on perustettu 2003 turvaamaan Elisabeth Lukasin kehittämän, eurooppalaisen mallin mukaisen logoterapeuttien ammatillisen lisäkoulutuksen jatkuminen, kehittäminen, organisoiminen ja järjestäminen maassamme. Perustajaosakkaat olivat silloin tämän koulutuksen jo suorittaneita tai sitä juuri päättämässä olevia. Aiemmin koulutus oli vuodesta 1996 alkaen järjestetty Muurlan evankelisen opiston Logoterapiakoulutuksen instituutissa, mutta opisto päätti luopua koulutuksen järjestämisestä. Koulutuksen uranuurtajat Tuula Katainen ja Pirjo Möller siirtyivät instituuttimme osakkaiksi ja koulutusvastaaviksi.

Lue lisää Suomen Logoterapiainstituutin omilta sivuilta

Suomen logoterapeutit LIF ry on logoterapeuttien ammatillinen yhdistys, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jäsentensä logoterapeuttista osaamista huomioiden aikakausi, jota kulloinkin eletään. Se toimii yhteistyössä Suomen Logoterapiainstituutin kanssa ja on myös eurooppalaisen FLP-EU:n yhteistyöorganisaatio.
 
LIF®-sertifikaatti on logoterapeutin ammatillisuuden tae: laadunvarmentaja logoterapeuteille itselle kuin myös asiakkaille. Sertifikaatin säilyttääksemme olemme velvoitettuja täydentämään osaamistamme vuosittain täydennyskoulutuksella joko logoterapiasta tai logoterapeutin ammatinharjoittamiseen läheisesti liittyviltä aloilta (200 h kolmessa vuodessa). Sertifikaattihan myönnetään aina kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. LIF-nimikkeen myöntää FLP-EU:n valtuuttamana Suomen Logoterapiainstituutti.
 
LIF ry:n hallituksen puheenjohtajana toimii Mirja Erlund. Muut jäsenet ovat varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja Päivi Raikaslehto, Cecilia Holmberg, Anne Ilmoni ja Hanna Jensen.

Logoterapian KELA-korvattavuus

Logoterapia tai logoterapeuttinen keskusteluapu eivät ole Kela-korvattavaa terapiaa.

Logoterapeutin vastaanotolla

Logoterapeutti on toiminnassaan ensisijaisesti vastuussa niille ihmisille, joiden kanssa hän työskentelee. Logoterapeuttia sitoo vaitiolovelvollisuus eikä hän
ylläpidä tai säilytä asiakasta koskevia arkistoja, ellei hänen työpaikkansa sitä juridisista syistä edellytä.